Online{2022] Est-Ce Que Nghĩa Là Gì {Gratuit}

Est-Ce Que Nghĩa Là Gì. Học tiếng pháp mỗi ngày nhanh & hiệu quả. Giới thiệu người hay vật.

Remix of Qui estce ? / Qu'estce que c'est
Remix of Qui estce ? / Qu'estce que c'est from www.thinglink.com

Que có nghĩa là cái gì và được sử dụng để chỉ ý tưởng hoặc sự vật. Ý nghĩa 1111 là gì? Giới thiệu người hay vật.

Remix of Qui estce ? / Qu'estce que c'est

Il veut que vous veniez: 4 nước trời là gì? Biểu tượng cấp độ ngôn ngữ cho thấy mức độ thông thạo của người dùng đối với các ngôn ngữ họ quan tâm. Nó được dùng để hỏi về đây là cái gì (tiếng pháp).

More articles :